logo

Профил на купувача

Обществена поръчка: Сключване на рамково споразумение за доставка на медицински изделия за нуждите на "Фърст Диализис Сървисиз България" ЕАД

img

Уважаеми кандидати, открита е процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на рамково споразумение за доставка на медицински изделия за нуждите на "Фърст Диализис Сървисиз България" ЕАД”.

Моля, за Вашето внимание и запознаване със приложените по-долу документи!

Решение за прекратяване на процедура по обществена поръчка;
 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация за участие

Технически спецификации

Решение за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка:

 

 1. Образец 1 - Списък на документите, съдържащи се в офертата;
   

 2. Образец 2 - Административни сведения;
   

 3. Орбазец 3 - Декларация - по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки;
   

 4. Образец 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки;
   

 5. Образец 5 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
   

 6. Образец 6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки;

   

 7. Образец 6 - 1 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки;
   

 8. Образец 8 - Справка - Декларация за изпълнени договори с предмета на поръчката;

   

 9. Образец 9 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

   

 10. Образец 10 - Заявление за получаване на достъп до документацията за участие;

   

 11. Покана за допълване на оферта;

   

 12. Технически спецификации и изисквания;
   

 13. Приложение 2 - Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет;

   

 14. Приложение 2-1 - Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет;

   

 15. Приложение 3 - Техническо предложение медицински изделия;

   

 16. Приложение 4 - Ценово предложение на лекарствени продукти;
   

 17. Приложение 5 - Договор за възлагане на обществена поръчка;
   

 18. Приложение 6 - Образец рамково споразумение;
   

 19. Изтегли всички документи!

« Обратно